KPI QUẢN LÝ MỤC TIÊU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

KPI QUẢN LÝ MỤC TIÊU & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ( MBO-KPI )

KPI quản lý mục tiêu và đánh giá hiệu quả như thế nào?

KPI được thiết lập và giao chỉ tiêu cho nhân viên không chỉ đơn giản nằm trong khuôn khổ quy trình làm việc, mà còn là nghệ thuật của người quản lý.

KPI quản lý mục tiêu và đánh giá hiệu quả

Mất rất nhiều công sức xây dựng bộ đo lường mục tiêu KPI, nhưng đến khi triển khai, nhân viên nhận chỉ tiêu nhưng không bao giờ chịu phấn đấu hoàn thành, còn mục tiêu doanh nghiệp thì vẫn nằm trên giấy. Đây là thực trạng lớn ở việc các doanh nghiệp chưa hiểu đúng về cách tạo KPI và phương thức thuyết phục, thúc đẩy nhân viên triển khai.

Một KPI đúng được thiết lập ra sao?

Làm sao để thuyết phục và thúc đẩy nhân viên thực hiện KPI?

THỜI LƯỢNG :  2 ngày
MỤC TIÊU :

Sau khóa học học viên có khả năng tốt hơn để :

– Lãnh đạo dẫn dắt & điều hành công việc nhóm đi đến mục tiêu

– Tạo sự liên kết chặt chẽ  từ mục tiêu công ty đến mục tiêu phòng ban , bộ phận và đến từng nhân viên

– Hoạch định tổ chức thực hiện và kiểm soát công việc để đạt mục tiêu đã đề ra .

– Xác định tầm quan trọng & các lợi ích của ủy thác công việc đối với người quản lý , nhân viên & doanh nghiệp

– Nắm vững các nguyên tắc để xác định công việc có thể úy thác & các mức kiểm soát khi ủy thác.

– Áp dụng các bước trong quá trình ủy thác & các kỹ năng thực hiện việc ủy thác công việc một cách hiệu quả.

NỘI DUNG:
1. Quản lý theo mục tiêu (MBO) : chủ động trong công việc hướng đến mục tiêu !
 • Phân biệt quản lý theo quá trình (MBP- Management By Process) & quản lý theo mục tiêu (MBO-Management By Objectives).
 • Qui trình 5 bước quản lý theo mục tiêu (MBO)
 • Điều kiện để MBO hiệu quả :

– Đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI(Key Performance Indicator)

– Quản lý thời gian hiệu quả

2.Quản lý thời gian : khi mỗi ngày chỉ có 24 giờ
 • Cạm bẫy & thoát khỏi cạm bẫy trong công việc
 • Chọn cách sử dụng thời gian
 • Bắt thời gian phục vụ bạn
 • Đồ thị quản lý thời gian
3.Đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI để phát triển năng lực nhân viên:
 • Những khó khăn thường gặp khi đánh giá hiệu quả công việc
 • Các lợi ích của đánh giá hiệu quả công việc
 • Qui trình ĐGHQCV phát triển năng lực nhân viên :
 • Xác định tiêu chí hoàn thành công việc KPI
 • Đánh giá What – When – How – Feedback
4.Thuyết phục và thúc đẩy nhân viên thực hiện KPI
 • Truyền thông về chiến lược doanh nghiệp
 • Xây dựng chính sách lương, thưởng
 • Giám sát và hỗ trợ
 • Đảm bảo nhân viên có đủ năng lực thực hiện chỉ tiêu

※ Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one