Đánh giá nhà cung cấp

Đánh giá nhà cung cấp – Đánh giá nhà máy

Dịch vụ đánh giá nhà cung cấp giúp cho khách hàng xác lập các tiêu chí và tiêu chuẩn nhằm đánh giá năng lực và trình độ của nhà cung cấp một cách hiệu quả. Xác định các điểm rủi ro, đưa ra một phương pháp được chuẩn hóa cho việc tuyển chọn nhà cung cấp và cải tiến hoạt động của họ. Các dịch vụ này bao gồm việc đánh giá một cách độc lập dựa trên các dữ liệu thực tế về năng lực, độ tin cậy  nhằm duy trì và cập nhật một cơ sở dữ liệu về các nhà cung cấp.

Đánh giá nhà cung cấp

 Tư vấn & đào tạo ASAHI cung cấp dịch vụ đánh giá và báo cáo đánh giá Nhà cung cấp – Nhà máy theo các điều khoản thỏa thuận hợp đồng hay tiêu chuẩn riêng của Khách hàng. Dịch vụ này thực hiện trong các lĩnh vực Quản lý Nhà máy, Quản lý chất lượng, Quản lý môi trường, Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, Trách nhiệm xã hội, Quản lý năng lượng và Kinh doanh minh bạch.

Dịch vụ đánh giá nhà cung cấp của tư vấn & đào tạo ASAHI bao gồm việc đánh giá và so sánh với các yêu cầu của bên mua hàng, các quy định nội bộ của các nhà cung cấp hoặc các yêu cầu pháp luật phải tuân thủ. Việc đánh giá sẽ đưa ra các điểm mạnh, điểm yếu của nhà cung cấp để khách hàng có thể đưa ra các quyết định thích hợp.

Tư vấn & đào tạo ASAHI cung cấp dịch vụ đánh giá nhà cung cấp một cách trực tiếp thay mặt cho khách hàng của mình để xác định năng lực, độ tin cậy và cái nhìn tổng thể về hoạt động quản lý. Nó bao gồm năng lực quản lý chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, …

Ngoài ra, tư vấn & đào tạo ASAHI cung cấp dịch vụ điều tra thông tin thị trường nhằm cung cấp cho khách hàng của mình các thông tin về nhà cung cấp. Ví dụ như hình ảnh của nhà cung cấp trên phương tiện thông tin đại chúng, hay các thông tin khác theo yêu cầu mà không cần tiến hành hoạt động đánh giá trực tiếp với nhà cung cấp thay mặt cho khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các nội dung chi tiết của dịch vụ dành riêng cho các yêu cầu đặc thù của khách hàng

Công ty Tư vấn và đào tạo Asahi
Địa chỉ: Mạch Lũng, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội

Tel: 0976859981
Website: http://daotaoasahi.com

All in one