LÀM CHỦ SỰ THAY ĐỔI, ĐÓN ĐẦU MỌI THỬ THÁCH

Làm chủ sự thay đổi đón đầu mọi thử thách

Làm thế nào để nhận biết được các tác nhân gây ra sự thay đổi ?

Làm thế nào để phản ứng tích cực với sự thay đổi để tạo ra kết quả vượt trội ?

Làm chủ sự thay đổi đón đầu mọi thử thách 

“Làm chủ sự thay đổi đón đầu mọi thử thách”của tư vấn đào tạo Asahi để quản lý việc thực hiện thay đổi một cách hiệu quả

★ 2 ngày – Tổ chức tại công ty khách hàng ★

ĐỐI TƯỢNG
Trưởng phòng, nhân viên cấp quản lý trung gian(Tổ trưởng, chuyền trưởng, trưởng ca, phó phòng)
PHƯƠNG PHÁP
Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, đóng vai v.v.
MỤC TIÊU
 • Nhận thức đúng về vai trò của nhà quản lý đối với những thay đổi trong doanh nghiệp;
 • Xác định được những tác động của thay đổi lên nhân viên;
 • Áp dụng được qui trình thực hiện thay đổi vào thực tiễn công việc;
NGÔN NGỮ
 Tiếng Việt
NỘI DUNG
Phần 1: Thay đổi và vai trò của nhà quản lý
 • 4 mục tiêu phát triển của doanh nghiệp
 • 4 trụ cột doanh nghiệp
 • Quy trình giải quyết vấn đề
 • Các tác nhân gây ra sự thay đổi .
Phần 2: Lý do gặp khó khăn khi thay đổi
 • Thích ứng với thay đổi
Phần 3: Thực hiện thành công sự thay đổi
 • 4 yếu tố cốt lõi thực hiện thay đổi thành công
 • Vì sao nhân viên phản kháng với sự thay đổi
 • Biện pháp xử lý phản kháng
 • Tạo sức mạnh cho nhân viên
 • Lôi cuốn nhân viên tham gia
 • Đánh giá và duy trì thành quả
Phần 4: Kỹ năng thực hiện sự thay đổi
Phần 5: Kế hoạch áp dụng

Trình tự và nội dung có thể thay đổi

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one